Formularz działań niepożądanych

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO DZIAŁANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

Prosimy o wpisanie wszystkich danych, jeśli możliwe.

PACJENT

Płeć

DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE

Czy działanie niepożądane ustąpiło po zaprzestaniu podawania podejrzanego(ych) leku(ów)?
Czy działanie niepożądane wystąpiło ponownie po powtórnym podaniu podejrzanego(ych) leku(ów)?
Klasyfikacja ciężkości niepożądanego działania produktu leczniczego (zaznacz właściwe):
Stan wg zgłaszającego:

STOSOWANE PRODUKTY LECZNICZE

ŹRÓDŁO ZGŁOSZENIA